Ten system wymaga, aby Twoja przeglądarka posiadała włączoną obsługę JavaScript. Aby kontynuować, proszę włączyć JavaScript w ustawieniach przeglądarki!

Regulamin

Zasady uczestnictwa w konferencji .NET DeveloperDays 2023

I. Postanowienia ogólne
 1. Organizatorem Konferencji jest DATA MASTER sp. z o.o..
 2. Zamawiającym jest osoba fizyczna lub prawna, która złożyła zamówienie na usługi korzystając z Formularza Zgłoszeniowego, dostępnego pod adresem internetowym https://registration.net.developerdays.pl/.
 3. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Formularza Zgłoszeniowego uczestnictwa w Konferencji i obowiązują wszystkich Uczestników.
II. Warunki uczestnictwa
 1. Warunkiem udziału w Konferencji jest spełnienie łącznie poniższych postanowień:
 2. a. Wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego znajdującego się pod adresem https://registration.net.developerdays.pl/.
  b. Potwierdzenie przyjęcia Formularza Zamówieniowego przez Organizatora. O przyjęciu bądź nieprzyjęciu formularza Organizator poinformuje Zamawiającego za pomocą poczty elektronicznej.
  c. Potwierdzenie zostanie przesłane przez Organizatora łącznie z fakturą proforma w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia za pośrednictwem Formularza Zgłoszeniowego.
  d. Dokonanie płatności przelewem zgodnie z trybem opisanym w pkt. IV Regulaminu.
  e. Otrzymanie wpłaty zgodnie z pkt. II.1.d stanowi zawarcie umowy między Organizatorem a Zamawiającym.
III. Zasady Konferencji
 1. Konferencja —.NET DeveloperDays 2023 — odbędzie się w dniach 23 - 26 października 2023 w Warszawa, w Centrum EXPO XXI przy ulicy Prądzyńskiego 12/14.
 2. Cena za udział w Konferencji jest podana na stronie internetowej Konferencji lub na Formularzu Zgłoszeniowym. Obejmuje wyłącznie to, co zostało wyszczególnione na stronie internetowej w opisie Konferencji.
 3. O wysokości ceny udziału w Konferencji decyduje data otrzymania płatności przez Organizatora.
 4. Termin przesłania Formularza Zgłoszeniowego na Konferencję upływa 17 października 2023. Po tym terminie zgłoszenia będą przyjmowane warunkowo.
 5. Prawo udziału w Konferencji przysługuje przedstawicielom Zamawiającego w liczbie wynikającej z wypełnionych Formularzy Zgłoszeniowych. Zamawiający określi te osoby z imienia i nazwiska, nie później niż 15 września 2023.
 6. Rejestracja będzie prowadzona do dnia 17 października 2023. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia rejestracji w przypadku wykorzystania wszystkich dostępnych miejsc przeznaczonych dla uczestników Konferencji.
 7. Organizator ustala plan Konferencji oraz ma prawo dokonywania w nim zmian, nawet w dniu, w którym odbywa się Konferencja. W szczególności ma prawo do zmian rozkładu czasowego i kolejności wystąpień.
 8. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, Organizator nie gwarantuje indywidualnym uczestnikom możliwości udziału w poszczególnych sesjach.
 9. Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za dokonane przez siebie, lub osoby oddelegowane przez Zamawiającego do uczestnictwa w Konferencji, zniszczenia na terenie obiektów, w których odbywa się Konferencja.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy będące własnością Zamawiającego lub osób oddelegowanych przez Zamawiającego do uczestnictwa w Konferencji, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.
 11. Zamawiający zobowiązuje się do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, w tym instrukcji przeciwpożarowych, jak również instrukcji oraz poleceń organizacyjno-technicznych przedstawiciela Organizatora.
IV. Warunki i zasady płatności
 1. Obowiązującym sposobem płatności jest przedpłata przelewem dokonana na podstawie otrzymanej od organizatora faktury proforma. Wysokość przedpłaty wynosi 100% opłaty Konferencyjnej wyliczonej na Formularzu Zgłoszeniowym, chyba że strony ustalą inaczej. Opłata za Konferencję powinna zostać uiszczona w terminie wskazanym na fakturze proforma, w ciągu 14 dni od dokonania rejestacji, jednak nie później niż 17 października 2023. Jeśli Organizator nie otrzyma płatności w ustalonym czasie, rejestracja zostanie anulowana, chyba że Zamawiający skontaktuje się z Organizatorem w celu negocjacji indywidualnych warunków płatności.
 2. W przypadku wypełnienia przez Zamawiającego Formularza Zgłoszeniowego w terminie krótszym niż siedem (7) dni przed rozpoczęciem Konferencji, opłata za Konferencję powinna zostać dokonana przed Konferencją na podstawie otrzymanej faktury pro forma, przy zachowaniu warunku, że posiadanie potwierdzenia dokonania przelewu jest konieczne do wzięcia udziału w Konferencji.
 3. Po otrzymaniu płatności Organizator wystawi, w terminie siedmiu (7) dni, fakturę VAT dla Zamawiającego.
 4. Faktury będą wysyłane wyłącznie w formie elektronicznej na adresy e-mail osoby przeprowadzającej rejestrację oraz wszystkich zarejestrowanych uczestników. Adresy e-mail odbiorców faktury elektronicznej wpisuje Zamawiający przy użyciu Formularza Zgłoszeniowego podczas rejestracji uczestników. Organizator nie wysyła papierowych wersji faktur drogą pocztową.
 5. Podane ceny są cenami netto i należy do nich doliczyć podatek VAT (23%).
 6. Opłaty za udział w Konferencji ponosi w całości Zamawiający dokonujący rejestracji uczestników za pomocą Formularza Zgłoszeniowego.
 7. Wszelkie koszty wykonania przelewu (w szczególności międzynarodowego) ponosi Zamawiający. Kwota przelewu powinna zostać przez Zamawiającego ustawiona na taką wartość, by wpływ na konto Organizatora po odliczeniu kosztów wykonania przelewu zgadzał się z wartością wygenerowanej faktury. W tym celu przy wykonywaniu przelewów międzynarodowych należy skorzystać z opcji OUR (lub SEPA, o ile konto nadawcy przelewu jest zarejestrowane w Unii Europejskiej).
 8. Płatności realizowane przy użyciu karty kredytowej lub systemu PayPal są objęte marżą - 3%.
 9. Zamawiający ma możliwość skorzystania ze specjalnego trybu płatności, który pozwala na uiszczenie płatności za Konferencję po jej zakończeniu. Jeśli Zamawiający chciałby zapłacić za udział w Konferencji po jej zakończeniu, powinien przeprowadzić rejestrację w normalnym trybie, a następnie skontaktować się z Organizatorem w celu otrzymania poprawnej faktury z odroczonym terminem płatności. Warunki przeprowadzania rejestacji płatnych po zakończeniu Konferencji są następujące:
 10. a. ceny udziału naliczane są według najdroższego schematu Last Minute i nie można skorzystać z żadnych posiadanych kodów rabatowych
  b. przed Konferencją Zamawiający musi dostarczyć Organizatorowi dokument potwierdzający zamówienie, podpisany przez uprawnioną osobę
  c. termin płatności upływa 30 dni po zakończeniu Konferencji.
 11. Płatności zrealizowane błędnie (np. zdublowane) będą zwracane na konto Zamawiającego, po potrąceniu opłaty manipulacyjnej w wysokości 40 PLN/10 EUR, o ile przyczyny błędu były niezależne od Organizatora.
V. Rezygnacja z udziału w Konferencji
 1. Rezygnacja przez Zamawiającego z udziału Konferencji może nastąpić wyłącznie w drodze pisemnego oświadczenia, przesłanego pocztą elektroniczną na adres: info@developerdays.pl.
 2. Przyjęcie odwołania będzie potwierdzone przez Organizatora e-mailem na adres podany w zgłoszeniu. W takim przypadku dokonana opłata Konferencyjna jest zwracana na podany przez Zamawiającego numer rachunku bankowego.
 3. Bilety zakupione po cenach wyliczonych zgodnie ze schematami Super Early-Bird oraz Early-bird, jak również z użyciem kodu rabatowego, nie podlegają zwrotowi.
 4. Bilety zakupione po cenach wyliczonych zgodnie ze schematami Normal oraz Last Minute można zwrócić najpóźniej trzydzieści (30) dni przed rozpoczęciem Konferencji. Organizator pobierze opłatę manipulacyjną w wysokości 40 PLN/10 EUR za każdego Uczestnika zgłoszonego w ramach rejestracji podlegającej zwrotowi. Rezygnacje zgłoszone na mniej niż trzydzieści (30) dni przed rozpoczęciem Konferencji nie skutkują zwrotem kosztów uczestnictwa.
 5. Zamawiający ma prawo do zamiany Uczestnika Konferencji nie później niż 2 tygodnie przed rozpoczęciem Konferencji. W takim przypadku wpłacona opłata Konferencyjna nie jest zwracana.
 6. W przypadku niestawienia się Uczestnika na Konferencji, Zamawiający ponosi pełną opłatę za uczestnictwo zgodnie z Formularzem Zgłoszeniowym.
VI. Zmiany terminów i wysokości opłat za udział w Konferencji
 1. Organizator ma prawo przedłużyć terminy rejestracji, a - co za tym idzie – zmienić terminy dokonywania opłat za udział w Konferencji.
 2. Organizator ma prawo skrócić rejestrację w przypadku, gdy liczba zgłoszonych uczestników przewyższa pojemność sal przeznaczonych na Konferencję.
 3. O ewentualnych zmianach terminów Organizator zobowiązuje się informować na stronie internetowej http://net.developerdays.pl/.
 4. Organizator ma prawo zwolnić z opłat rejestracyjnych lub obniżyć opłaty rejestracyjne dla wybranych grup uczestników Konferencji.
VII. Odwołanie Konferencji
 1. Organizator zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby zagwarantować jakość Konferencji zgodny z jej opisem.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konferencji w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych. Wówczas żadne wpłaty wniesione przez uczestnika nie zostaną zwrócone. Uczestnik ma prawo do przeniesienia wpłaty na następną edycję Konferencji lub do zrezygnowania z uczestnictwa w Konferencji.
 3. Przez zdarzenia losowe Organizator rozumie:
 4. a. powódź
  b. pożar w budynku, w którym ma się odbyć Konferencja
  c. konflikt zbrojny
  d. awarię w budynku, w którym ma się odbyć Konferencja, taką jak: awaria instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, gazowej, grzewczej, klimatyzacyjnej, pożarowej lub innej, której wystąpienie zagraża życiu lub zdrowiu osób przebywających w tym budynku
  e. zamieszki uliczne
  f. katastrofę drogową, lotniczą lub kolejową, która uniemożliwia dojazd do miejsca odbycia Konferencji, jak również bezpieczne jej przeprowadzenie
  g. inne zdarzenia, których wystąpienie uniemożliwia zorganizowanie Konferencji według programu albo zagraża życiu lub zdrowiu Uczestników Konferencji w przypadku jej odbycia
 5. W najszerszym zakresie dopuszczalnym przez polskie prawo Organizator wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu szkód poniesionych przez Uczestników w związku z organizacją, przebiegiem, odwołaniem lub przesunięciem terminu Konferencji. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za korzyści utracone przez Uczestników z tego tytułu. W przypadku zbiegu odpowiedzialności kontraktowej i z tytułu czynu niedozwolonego, uczestnik może dochodzić odszkodowania w granicach określonych powyżej, wyłącznie na podstawie postanowień niniejszego paragrafu.
VIII. Postanowienia końcowe
 1. Dodatkowe informacje i postanowienia znajdujące zastosowanie do Uczestników Konferencji:
 2. a. W wyniku dokonania rejestracji dochodzi do zawarcia umowy o udział w Konferencji, a postanowienia niniejszego regulaminu stanowią integralną część takiej umowy.
  b. Wszelkie zapytania dotyczące procesu rejestracji należy kierować drogą elektroniczną na adres: info@developerdays.pl.